IntROview - als bruggenbouwer
IntROview - voor een brede kijk op de zaak
IntROview - als gids in bureaucratische molens
IntROview - als spin in het web

IntROview in het kort

IntROview B.V. is een in Waddinxveen gevestigd adviesbureau met ruim twintig jaar ervaring op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het adviesbureau beschikt over een brede kennis van de werkgebieden ruimtelijke ordening, wonen en milieu met veel gemeentelijke ervaring. IntROview B.V. beschikt over een uitgebreid netwerk, zodat u altijd op gepaste wijze kunt worden geholpen.
Wij verzorgen ruimtelijke onderbouwingen bij een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (afgekort BOPA) en TAM-omgevingsplannen om nieuwe planontwikkelingen mogelijk te maken die in strijd zijn met het omgevingsplan. Het bureau wordt geleid door Wim Kaandorp.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het vertrouwde bestemmingsplan heeft ruimte gemaakt voor haar opvolger, het omgevingsplan. Waar het bestemmingsplan slechts regels op het gebied van ruimtelijke ordening bevatte, behelst het omgevingsplan regels die betrekking hebben op alle onderdelen van de fysieke leefomgeving.

Wanneer een project niet past binnen het omgevingsplan, kan het bevoegd gezag op de twee volgende manieren medewerking verlenen aan een bouwplaninitiatief:

a. een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (afgekort BOPA) waarbij een “goede onderbouwing van de fysieke leefomgeving” dient te worden aangeleverd. Hierin wordt onderbouwd dat het verlenen van medewerking aan het project aanvaardbaar is, ook al wijkt het af van het omgevingsplan;
b. een wijziging van het omgevingsplan.

Zowel een omgevingsvergunning voor een BOPA als een wijziging van het omgevingsplan moeten voldoen aan allerlei regels en voorwaarden, waaronder een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (afgekort: ETFAL). Dit betekent dat een plan moet voldoen aan de instructieregels van het Rijk en de provincie en past binnen het gemeentelijk beleid.

bestemmingsplan

BOPA

De meeste gemeenten kiezen voorlopig voor een BOPA, omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet volledig is beproefd. Wij kunnen voor u ruimtelijke onderbouwingen als onderdeel van een aanvraag omgevingsvergunning voor een BOPA verzorgen. De coördinatie voor het aanleveren van de noodzakelijke omgevingsonderzoeken door gerenommeerde bedrijven maakt hiervan onderdeel uit. Ook onderhouden wij de contacten met het bevoegd gezag, zodat u hiernaar geen omkijken heeft. Met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen heeft het bureau veel ervaring opgedaan.

TAM-omgevingsplan

Het TAM-IMRO omgevingsplan is een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (afgekort TAM) voor gemeenten die in de beginperiode van de Omgevingswet om enige reden nog niet in staat zijn om een omgevingsplan in STOP/TPOD op te stellen of te wijzigen. De TAM is bedoeld om een gebiedsontwikkeling te kunnen faciliteren die niet via een BOPA kan worden verleend. Deze opzet komt op hoofdlijnen neer op een voormalig bestemmingsplan. Het met deze techniek gemaakte besluit moet wel voldoen aan alle eisen die de Omgevingswet aan het (wijzigen van een) omgevingsplan stelt. IntROview B.V. kan een TAM-omgevingsplan voor u verzorgen.